www.motocermak.cz
Originální použité i nové díly pro motocykly

Všeobecné obchodní podmínky

Roman Čermák
Sídlo: Lidická 189, 278 01, Kralupy nad Vltavou – Lobeček
IČ: 45892687

1) Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej nových nebo použitých auto nebo moto dílů, uzavřené mezi fyzickou osobou -podnikatelem: Roman Čermák, se sídlem Lidická 189, 278 01, Kralupy nad Vltavou – Lobeček, IČ 45892687, jako prodávajícím na straně jedné (dále též jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále též jen „kupující“). Kupujícím může být jak spotřebitel, tak i podnikatel.
 2. Zákazník je povinen se s těmito VOP seznámit a odesláním objednávky potvrzuje, že se s nimi seznámil, dále, že se seznámil se sdělením před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2, Reklamačním řádem se způsoby platby a dopravy a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Pro účely těchto VOP se spotřebitelem rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 4. Nákup v e-shopu je možný buď s registrací uživatele, kdy kupující získá na základě uživatelského jména a hesla přístup do svého profilu, nebo bez registrace jako nákup jednorázový.

2) Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Prodávající sděluje, že:
  • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby operátora kupujícího. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky – to se netýká smluvní přepravy;
  • prodávající je povinen zaplatit celou cenu zboží nejpozději při jeho převzetí. V některých případech, zejména jedná-li se o nákladnější zboží může být prodávajícím požadováno uhrazení zálohy;
  • neuzavírá smlouvu jejímž předmětem by bylo opakující se plnění;
  • ceny zboží jsou uvedeny jak včetně, tak i bez DPH, včetně případných poplatků stanovených zákonem. Cena nezahrnuje náklady na dodání zboží, které se mohou lišit v závislosti na způsobu placení a zvoleném typu doručení či dopravce.
  • faktura a příslušná smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto dokumentům přístup ve svém profilu.
 2. V případě, že kupující je spotřebitelem, prodávající dále sděluje:
  • spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla prodávajícího.
  • spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, v případě zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
  • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto nemůže být vráceno pro svou povahu poštovní cestou.
  • v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu sídla prodávajícího, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy
   info@motocermak.cz
   https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/reklamace-zbozi-a-sluzeb/

3) Smlouva a dodání zboží

 1. Kupující může objednávku učinit tak, že vloží zboží do košíku na stránkách e-shopu a objednávku potvrdí a odešle, případně lze objednávku učinit i e-mailem či prostřednictvím chatu, nebo telefonicky, případě osobně v sídle prodávajícího. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající objednávku potvrdí. Potvrzení objednávky bude prodávajícím zasláno na e-mail, který kupující za tím účelem prodávajícímu sdělí.
 2. Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu dodat a kupující se zavazuje uhradit celou cenu zboží, včetně příslušných daní a poplatků a nákladů na dodání. Vlastnické právo na kupujícího nepřejde, dokud není uhrazena celá cena zboží, včetně příslušných daní a poplatků a nákladů na dodání.
 3. Zboží je odesíláno zpravidla ve lhůtě 5 pracovních dnů, ode dne uzavření smlouvy, není-li v konkrétním případě uvedeno prodávajícím jinak. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně vyrozumět prodávajícího na e-mailové adrese prodávajícího, případně telefonicky, jinak nebude na případné reklamace brán zřetel.
 4. Prodávající dodává i na Slovensko, nicméně upozorňuje, že smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce.
 5. Cena za dodání zboží závisí na druhu zvolené dopravy a způsobu platby. Prodávající akceptuje platby hotově/kartou/na dobírku/platební bránou ThePay.
 6. Zboží lze vyzvednout buď osobně, nebo lze zvolit zaslání balíkem Českou poštou s.p., případně některou z přepravních společností (PPL, TOPTRANS).
 7. Objednané zboží si lze vyzvednout v provozovně prodávajícího na adrese:Lidická 189 ,27801 Kralupy nad Vltavou.Výdejní doba pro osobní vyzvednutí je Ut-Pa 13-16 hodin.Při osobním převzetí může být kupující vyzván k prokázání totožnosti, odmítne-li, pak nemůže být zboží vydáno.

4) Vady zboží a reklamační řád

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku) a zakládá jej vada, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující bere na vědomí, že zboží může být použité, zboží, které je prodáváno jako použité, je takto označeno v e-shopu.
 2. Všechny díly, jak nové, tak i použité jsou označeny ochranným logem. Pokud kupující ochranné logo odstraní, bere na vědomí, že vady zboží, na kterém toto ochranné logo bude chybět nemohou být uznány.
 3. Jako doklad o záruce slouží faktura k dodanému zboží. Lhůta pro uplatnění vad zboží počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Lhůta v případě nového zboží činí 24 měsíců a v případě použitého zboží činí 12 měsíců. Na opravené či repasované díly činí lhůta maximálně 6 měsíců. V případě prodeje použitého zboží neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 4. Prodávající upozorňuje, že kupující je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Dále upozorňuje, že zboží je určeno výhradně pro montáž odborným servisem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy nebo nedostatečná péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího.
 5. Za vadu se nepovažuje přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy venkovního prostředí a na škody způsobené nevhodným instalováním, použitím či skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným použitím pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla. Zboží nelze reklamovat rovněž v případě, kdy dojde k poškození zboží při montáži v důsledku jeho nesprávné identifikace kupujícím a taktéž i u dílů s již provedenou povrchovou či jinou úpravou.
 6. Kupující je povinen předat zboží k reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady, zásadně kompletní a čisté, tj. ve stavu, jenž umožňuje objektivní posouzení vad.
 7. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit
  • reklamované zboží
  • fakturu
  • řádně vyplněný reklamační protokol, pokud nebyl vyplněn reklamační formulář na stránkách prodávajícího umístění zde.
  • doklad o odborné montáži, případně vyplněný montážní list
  • diagnostický test servisu dokládající chybnou funkci zboží či jiný doklad, ze kterého plyne vada zboží, není-li zjevná pouhým pozorováním.
 8. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.
 9. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly: mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
 10. Prodávající neodpovídá za škody, které vznikly na vozidle v důsledku instalace použitého dílu. Kupující je povinen před instalací dílu nejprve v odborném servisním pracovišti zjistit, zda zakoupený díl je kompatibilní, vhodný a nebezpečný pro instalaci do konkrétního vozidla a provést instalaci odborným způsobem.
 11. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

5) Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží a/nebo služby kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 pracovních dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), a to do 7 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží a/nebo služby déle než 3 týdny od sjednaného dne dodání.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů je započata ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat písemně na kontaktní adresu prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího. Toto informování je formou jednostranného právního jednání. Odstoupení od smlouvy musí mimo jiné obsahovat: jméno a adresu prodávajícího, prohlášení o odstoupení, označení zboží, identifikační údaje a adresu kupujícího, způsob, jakým mají být vráceny finanční prostředky, datum a podpis kupujícího (je-li odstoupení zasíláno v listinné podobě). Kupující může pro tento účel vycházet z nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.
 4. Kupující - spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, v případě zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
 5. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto nemůže být vráceno pro svou povahu poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neupravené, neopotřebené a neznečištěné a kupující je povinen přiložit fakturu. Kupující rovněž musí vyjádřit jasně svůj úmysl odstoupit od smlouvy a uvést, kam mu mají být poukázány peněžní prostředky.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, upraveno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 8. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

6) Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu Spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své výše uvedené e-mailové adresy – kontaktní e-mail, případně se může kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 4. Smlouva v podobě objednávky a jejího potvrzení je archivována po nezbytnou dobu, dle zákona o účetnictví.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2018

 

 

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat